Ý nghĩa của từ hợp là gì:
hợp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ hợp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hợp mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hợp


Cho A và B là các tập hợp, khi đó hợp của A và B là tập gồm các phần tử A và các phần tử của B, và không chứa phần tử nào khác. Hợp của A và B được viết là "A ∪ B". [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hợp


Tập hợp gồm tất cả các phần tử của hai tập hợp khác, xét trong quan hệ của hai tập hợp ấy. | Hợp tác xã, nói tắt. | : ''Xã này chia thành ba '''hợp'''.'' | Không trái nhau hoặc không trái với đòi h [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hợp


I. đgt. Tập hợp, gộp chung lại: Nhiều con suối hợp thành sông hợp âm hợp ca hợp cẩn hợp chất hợp doanh hợp điểm hợp đoan hợp đồng hợp hoan hợp hôn hợp kim hợp lực hợp phần hợp quần hợp tác hợp tác xã [..]
Nguồn: vdict.com

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hợp


I. đgt. Tập hợp, gộp chung lại: Nhiều con suối hợp thành sông hợp âm hợp ca hợp cẩn hợp chất hợp doanh hợp điểm hợp đoan hợp đồng hợp hoan hợp hôn hợp kim hợp lực hợp phần hợp quần hợp tác hợp tác xã hợp số hợp tấu hợp thể hợp thiện hợp tuyển hợp xướng bách hợp cẩu hợp dạ hợp dung hợp giao hợp hả hợp hoà hợp hoá hợp lưỡng hợp ngẫu hợp ô hợp phức hợ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hợp


gộp chung lại thành một cái lớn hơn hợp nhau lại thành một khối cả ba con sông đều hợp về đây Đồng nghĩa: hiệp Danh từ tập hợp gồm tất cả các phần tử của hai tậ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hợp


đồng kỳ hạn là một thỏa thuận trong đó một người mua và một người bán chấp thuận thực hiện một giao dịch hàng hóa với khối lượng xác định, tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá ấn định vào ngày hôm nay.
Nguồn: hnx.vn

<< đất phải >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa