Ý nghĩa của từ học lỏm là gì:
học lỏm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ học lỏm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa học lỏm mình

1

48   11

học lỏm


Học bằng cách nghe, nhìn, bắt chước người khác, không có thầy, không có hệ thống: Học lỏm một bài hát.
Nguồn: vdict.com

2

20   19

học lỏm


(Khẩu ngữ) học bằng cách nghe hoặc xem người khác làm rồi tự học, tự làm theo chứ không có ai trực tiếp chỉ bảo học lỏm đư [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

19   20

học lỏm


Học bằng cách nghe, nhìn, bắt chước người khác, không có thầy, không có hệ thống. | : '''''Học lỏm''' một bài hát.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   2

học lỏm


Học là học gián là nghe hoài Thấy người ta làm rồi đi theo chứ không được ai dạy bảo trực tiếp
Ngọc - Ngày 16 tháng 9 năm 2017

5

13   16

học lỏm


Học bằng cách nghe, nhìn, bắt chước người khác, không có thầy, không có hệ thống: Học lỏm một bài hát.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của học lỏm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sân lai sáu kỷ sân gác >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa