Ý nghĩa của từ go over là gì:
go over nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ go over Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa go over mình

1

0   0

go over


Trong tiếng Anh, cụm từ "go over" có nghĩa là: ôn lại, giải thích lại
Ví dụ 1: We went over our notes before the exam. (Chúng tôi ôn lại các chú thích trước khi thi)
Ví dụ 2: Could you go over that point again, please? (Bạn có thể nói lại vấn đề này lần nữa không?)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của go over
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< put off take up >>