Ý nghĩa của từ di tài là gì:
di tài nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ di tài. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa di tài mình

1

0   0

di tài


Bỏ sót người có tài.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

di tài


bỏ sót người có tài
Nguồn: vdict.com

3

0   0

di tài


bỏ sót người có tài
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của di tài
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< di luân ác vàng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa