Ý nghĩa của từ co-founder là gì:
co-founder nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ co-founder. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa co-founder mình

1

0   0

co-founder


Là một danh từ chỉ những nhà đồng sáng lập. Nghĩa là có từ hai người trở lên cùng nhau thành lập một công ty, xí nghiệp, hoặc tổ chức, đoàn thể. Lưu ý từ này chỉ được dùng trong các lĩnh vực kinh tế, không áp dụng vào lĩnh vực chính trị.
bao - Ngày 05 tháng 10 năm 2018

2

0   0

co-founder


Cụm từ định nghĩa cho "người đồng sáng lập" trong tiếng Anh. Với các công ty hay tập đoàn lớn, thường sẽ có nhiều hơn 2 người sáng lập. Ví dụ với Google, Larry Page và Sergey Brin là 2 người lần đầu sáng lập ra công ty vào năm 1998.
nghĩa là gì - Ngày 08 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của co-founder
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< atsm pttm >>