Ý nghĩa của từ Tành tạch là gì:
Tành tạch nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tành tạch Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tành tạch mình

1

0   0

Tành tạch


từ mô phỏng tiếng nổ nhỏ, giòn, đanh và liên tiếp pháo tép nổ tành tạch
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Tành tạch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tào phớ,Tào phở Tài sản cố định >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa