Ý nghĩa của từ Má mì là gì:
Má mì nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Má mì. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Má mì mình

1

10   11

Má mì


Người môi giới mại dâm, hay chủ chứa mại dâm, là những người làm nghề môi giới, tổ chức mại dâm. Đàn ông thì được gọi là pimp (tạm dịch là người m [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

10   13

Má mì


(Khẩu ngữ) người phụ nữ chuyên môi giới gái mại dâm.
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Má mì
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Má phanh Má bánh đúc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa