Ý nghĩa của từ Di lặc là gì:
Di lặc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Di lặc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Di lặc mình

1

0   0

Di lặc


Maitreya (S). Milei (C). Mirokou (J). Friendly, benevolent. The Buddhist Messiah, or next Buddha.
Nguồn: buddhismtoday.com

2

0   0

Di lặc


Đây là tên của một vị Bồ Tát xuất hiện trên Trái Đất để giảng dạy con người về giáo pháp Phật giáo đã bị lãng quên. Bồ Tát Di Lặc còn được gọi là Bồ Tát A Dật Đa. Theo kinh điển Phật giáo, Phật Di Lặc là kế thừa của Phật Thích Ca Mâu Ni - người sáng lập ra Đạo Phật
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Di lặc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thích ca Bóng đá Anh >>