Ý nghĩa của từ Cơ hữu là gì:
Cơ hữu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cơ hữu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cơ hữu mình

1

0   0

Cơ hữu


có quan hệ không thể tách rời và chịu sự chi phối của một bộ máy tổ chức nào đó đội ngũ giảng viên cơ hữu
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Cơ hữu


Trong tiếng Việt, cụm từ "cơ hữu" là một danh từ được dùng để chỉ những sự việc, con người trong môi trường mối quan hệ khăng khít và chịu sự chi phối từ tổ chức phía trên
Ví dụ: Trường này có đội ngũ giáo viên cơ hữu
la gi - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Cơ hữu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cơ khí Cơ hội chủ nghĩa >>