Ý nghĩa của từ Bá vơ là gì:
Bá vơ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bá vơ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bá vơ mình

1

0   0

Bá vơ


(Phương ngữ) vu vơ, không đâu vào đâu lo chuyện bá vơ
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Bá vơ


bá là vịn vào như là 'chiếc xe bá vô hàng rào' nghĩa là chiếc xe chạy không thẳng tới mà lảo đão khiến nó đụng vào hàng rào', còn vơ là vu vơ không định hướng, 'đụng ̣đâu vơ đ́ó', nghĩa là chỗ nào kiếm ăn được thì vựa vào để sống qua ngày, tương lai thì vô định.
Hai chữ ghép lại thành tỉnh từ có tính cách lăng mạ, thường dùng chung với chữ 'đồ', như đồ bá vơ.
Từ 'bá' đồng nghĩa với từ 'bạ', như ăn bậy nói bạ,
Từ 'vơ' đ̀ồng nghĩa với từ 'lượm lặt' như vơ lấy cái hộp quẹt.
Brett - Ngày 13 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Bá vơ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bách bổ Bàn đạc >>