Ý nghĩa của từ Anh nuôi là gì:
Anh nuôi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh nuôi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh nuôi mình

1

2   0

Anh nuôi


(Khẩu ngữ) quân nhân làm cấp dưỡng trong quân đội.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Anh nuôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Anh quân Anh kiệt >>