Ý nghĩa của từ Ỷ y là gì:
Ỷ y nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Ỷ y. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ỷ y mình

1

7   3

Ỷ y


tin chắc chắn. Việc tọa lọa rồi mà còn ỷ y - Hỏng việc tơí nơi mà còn chắc chắn
Nguồn: quangtrionline.org

2

6   4

Ỷ y


Đinh ninh sự việc sẽ chắc chắn xảy ra, nhưng thực tế không như vậy
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 8 năm 2016

3

0   2

Ỷ y


Ỷ y là âm của 2 từ hán;
Ỷ có nghĩa tựa vào
Y Nương tựa
Có nghĩa là mình giao việc gì cho ai họ sẽ làm cho mình, hoặc công việc đó sẽ thành công.
Tuấn - Ngày 25 tháng 8 năm 2017


Thêm ý nghĩa của Ỷ y
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xót= giả can chi? >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa