Ý nghĩa của từ hiến tặng là gì:
hiến tặng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hiến tặng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hiến tặng mình

1

2   2

hiến tặng


juhana (trung)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của hiến tặng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiềm ghét hiền nhân >>