Ý nghĩa của từ hiến tặng là gì:

hiến tặng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hiến tặng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hiến tặng mình

1.

2   2

hiến tặng


juhana (trung)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của hiến tặng
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< hiềm ghét hiền nhân >>