Ý nghĩa của từ ax là gì:
ax nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ax Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ax mình

1

0   0

ax


Cái rìu. | Chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu. | Cắt bớt (khoản chi... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ax
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ribbon rhombus >>