Ý nghĩa của từ avé là gì:

avé nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ avé Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avé mình

1.

0   0

avé


Kinh Đức Bà, kinh kính mừng.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của avé
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< orphelin orpailleur >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa