Ý nghĩa của từ avé là gì:
avé nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ avé Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa avé mình

1

0   0

avé


Kinh Đức Bà, kinh kính mừng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của avé
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< orphelin orpailleur >>