Ý nghĩa của từ au tri là gì:

au tri nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ au tri Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa au tri mình

1.

0   0

au tri


Là từ không dấu tiếng Việt của từ "ấu trĩ", dùng để chỉ những người chỉ khăng khăng giữ ý kiến của mình, bảo thủ, không chịu tiếp thu những cái tiên tiến mới mẻ.
 lucyta (Ngày 31 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của au tri
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< dcmm gio g >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa