Ý nghĩa của từ au tri là gì:

au tri nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ au tri Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa au tri mình

1.

0   0

au tri


Là từ không dấu tiếng Việt của từ "ấu trĩ", dùng để chỉ những người chỉ khăng khăng giữ ý kiến của mình, bảo thủ, không chịu tiếp thu những cái tiên tiến mới mẻ.
 lucyta (Ngày 31 tháng 7 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của au tri
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< dcmm gio g >>