Ý nghĩa của từ at the time là gì:

at the time nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ at the time Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa at the time mình

1.

5   3

at the time


1. Là trạng ngữ chỉ thời gian, có nghĩa " vào đúng thời gian nào đó"
Ví dụ: present continuous is the tense which expresses an action happening at the time of speaking.
Thời hiện tại tiếp diễn diễn tả hành đồng diễn ra ngay tại thời điểm nói.
 Caominhhv (Ngày 01 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của at the time
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< be used to xoan >>