Ý nghĩa của từ Sự phù hợp là gì:
Sự phù hợp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Sự phù hợp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sự phù hợp mình

1

0   0

Sự phù hợp


Sự đáp ứng một yêu cầu
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

2

0   0

Sự phù hợp


Sự đáp ứng một yêu cầu
Nguồn: vietcert.org

Thêm ý nghĩa của Sự phù hợp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngày thanh toán Chào mua >>