Ý nghĩa của từ Epe là gì:
Epe nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Epe. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Epe mình

1

0   0

Epe


1. Tên của một đô thị ở phía đông của nước Hà Lan
2. Ghi tắt của cụm từ "End Piece of Equipment" (phần cuối của thiết bị)
3. Ghi tắt của cụm từ "Environmental Programme for Europe" (Chương trình môi trường cho châu Âu)
4. Ghi tắt của cụm từ "Equine pituitary extract" (chiết xuất tuyến yên)
5...
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

2

0   0

Epe


Tập tin:Ltspkr.pngEpe là một đô thị ở phía đông Hà Lan.Thị xã có dân số là 15.593 người còn dân số toàn đô thị là 32.989.Tòa thị chính nằm ở Epe, cách 15& [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Epe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Berkelland Rijnwaarden >>