Ý nghĩa của từ Chất lượng là gì:
Chất lượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Chất lượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chất lượng mình

1

1   0

Chất lượng


cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một sự vật, sự việc hàng kém chất lượng nâng cao chất lượng giảng dạy
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Chất lượng


Mức độ các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu. Khái niệm chất lượng có thể gắn với bất cứ thực thể nào: sản phẩm, dịch vụ, quá trình, hệ thố [..]
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

3

0   0

Chất lượng


Mức độ các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu. Khái niệm chất lượng có thể gắn với bất cứ thực thể nào: sản phẩm, dịch vụ, quá trình, hệ thố [..]
Nguồn: vietcert.org

4

0   0

Chất lượng


Chất lượng trong kinh doanh, kỹ thuật và sản xuất là một giải thích mang tính thực dụng như ưu ái một điều gì đó; nó cũng được định nghĩa như là "sự [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

Chất lượng


"Chất lượng" là một phạm trù phức tạp và có nhiều định nghĩa khác nhau. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về chất lượng. Hiện nay có một số định nghĩa [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Chất lượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chất ngất Chất khử >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa