Ý nghĩa của từ Annual return là gì:

Annual return nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Annual return Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Annual return mình

1.

0   0

Annual return


 Doanh thu hàng năm Annual statement
Nguồn: dichthuatchaua.com


Thêm ý nghĩa của Annual return
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Aleatory contract Annunity >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa