Ý nghĩa của từ Anh Duy là gì:

Anh Duy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Duy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Duy mình

1.

4   0

Anh Duy


Anh Duy là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con trai ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Anh nghĩa là sự thông minh, tài năng hơn người; Duy nghĩa là suy nghĩ; Anh Duy là cái tên được gửi gắm với ý nghĩa về cuộc sống của một con người thông minh, tài năng hơn người.
 babbisun (Ngày 14 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Anh Duy
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Gia Hoàng Khánh Quyên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa