Ý nghĩa của từ Agency fees là gì:
Agency fees nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Agency fees. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Agency fees mình

1

1   1

Agency fees


Đại lý phí Là số tiền thù lao mà chủ tàu trả cho đại lý tàu biển (Ship-agent) về những dịch vụ đã làm trong lúc tàu hoạt động tại cảng: Làm thủ tục r [..]
Nguồn: haikhanh.com

2

1   1

Agency fees


Đại lý phí Là số tiền thù lao mà chủ tàu trả cho đại lý tàu biển (Ship-agent) về những dịch vụ đã làm trong lúc tàu hoạt động tại cảng: Làm thủ tục r [..]
Nguồn: val.com.vn

Thêm ý nghĩa của Agency fees
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Agency Agreement All in rate >>