Ý nghĩa của từ Agency fees là gì:

Agency fees nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Agency fees. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Agency fees mình

1.

1   1

Agency fees


Đại lý phí Là số tiền thù lao mà chủ tàu trả cho đại lý tàu biển (Ship-agent) về những dịch vụ đã làm trong lúc tàu hoạt động tại cảng: Làm thủ tục r [..]
Nguồn: haikhanh.com

2.

1   1

Agency fees


Đại lý phí Là số tiền thù lao mà chủ tàu trả cho đại lý tàu biển (Ship-agent) về những dịch vụ đã làm trong lúc tàu hoạt động tại cảng: Làm thủ tục r [..]
Nguồn: val.com.vn


Thêm ý nghĩa của Agency fees
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Agency Agreement All in rate >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa