Ý nghĩa của từ Ấn bản là gì:

Ấn bản nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ấn bản Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ấn bản mình

1.

2   0

Ấn bản


bản sách in các ấn bản khác nhau của Truyện Kiều
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Ấn bản
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ấn,Ấn quyết Ấn giáo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa