Ý nghĩa của từ ăn vóc học hay là gì:

ăn vóc học hay nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ăn vóc học hay Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn vóc học hay mình

1.

0   1

ăn vóc học hay


Người (thường là trẻ em) có sức khỏe và trí tuệ
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của ăn vóc học hay
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< mailstop enamor >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa