Ý nghĩa của từ yếu lược là gì:
yếu lược nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ yếu lược. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yếu lược mình

1

49   13

yếu lược


tóm tắt những điều quan trọng
trang - Ngày 23 tháng 10 năm 2013

2

14   32

Yếu lược


(Từ cũ) chỉ tóm tắt những điều cơ bản, cần thiết nhất binh thư yếu lược
Nguồn: tratu.soha.vn

3

5   33

yếu lược


dt. Sơ học yếu lược, nói tắt: đỗ yếu lược cấp bằng yếu lược.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

8   37

yếu lược


Sơ học yếu lược, nói tắt. | : ''Đỗ '''yếu lược'''.'' | : ''Cấp bằng '''yếu lược'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2   35

yếu lược


dt. Sơ học yếu lược, nói tắt: đỗ yếu lược cấp bằng yếu lược.
Nguồn: vdict.com

6

4   46

yếu lược


yeu la yeu kem
luoc la luot xem
uyen - Ngày 07 tháng 10 năm 2013


Thêm ý nghĩa của yếu lược
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yết kiến yếu nhân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa