Ý nghĩa của từ www là gì:
www nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ www. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa www mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

www


Viết tắt của cụm World Wide Web, có nghĩa là mạng lưới toàn cầu. Dùng cho xác định 1 địa chỉ bất kỳ nào đó trên internet. www thực chất chỉ là một trong rất nhiều host của 1 server bất kì nào đó.
thanhthu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

www


Là chữ viết tắt của World Wide Web - nghĩa là mạng lưới toàn cầu. Đây là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng Internet.
WWW là chữ viết tắt nhưng mà để đọc từ này lên nó còn mất thời gian và khó khăn hơn là đọc từ gốc:
www: /ˈdʌb.l̩.juːˌdʌb.l̩.juːˈdʌb.l̩.juː/: 9 âm tiết
world wide web: /wɜːld waɪd web/: 3 âm tiết
vananh - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

www


là viết tắt của World Wide Web-mạng lưới rộng toàn cầu. là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng Internet.
gracehuong - 00:00:00 UTC 4 tháng 8, 2013

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

www


world wide web (viết tắt).
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

www


Viết tắt của cụm từ "world wide web" hay có cách gọi ngắn gọn hơn là "web". Nghĩa là một trang thông tin toàn cầu cho phép người dùng có thể truy cập để tìm kiếm thông tin, kết nối mọi người với nhau khi có kết nối với Internet.
bao - 00:00:00 UTC 10 tháng 10, 2018

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

www


World Wide Web, gọi tắt là Web hoặc WWW, mạng lưới toàn cầu là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng Internet. Thuật ngữ này thườn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

www


Là chữ viết tắt của "World Wide Web"
Nguồn: vitinhhtl.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

www


Hệ thống Web diện rộng toàn cầu.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

www


(World Wide Web): là một hệ thống siêu văn bản có thể liên kết nhiều loại văn bản ở nhiều nguồn khác nhau trên mạng Internet.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

www


World wide web - chỉ mạng internet

tuy nhiên ngày nay nghĩa này ít còn được sử dụng. nó chỉ còn được biết đến như một phần của địa chỉ website
ví dụ
WWW. google.com
hansnam - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

11

0 Thumbs up   3 Thumbs down

www


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hadat92 - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013   NSFW / 18+
<< unnie kgz >>