Jesica

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

0   0

lưu luyến


Lưu luyến có nghĩa là : còn tiếc nuối chưa muốn rời đi hoặc vứt đi .
Đồng nghĩa : quyến luyến
Jesica - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

2

0   0

lưu luyến


Lưu luyến có nghĩa là : Còn tiếc nuối chưa muốn bỏ hoặc rời đi .
Đồng nghĩa : quyến luyến
Jesica - Ngày 04 tháng 6 năm 2019
Ý nghĩa này không được chấp thuận