Ý nghĩa của từ thẩm quyền là gì:
thẩm quyền nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ thẩm quyền. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thẩm quyền mình

1

10   4

thẩm quyền


dt. 1. Quyền xem xét, quyết định: thẩm quyền xét xử của toà án nhân dân tỉnh cơ quan có thẩm quyền. 2. Tư cách về chuyên môn để xem xét, quyết định: ngườ [..]
Nguồn: vdict.com

2

8   6

thẩm quyền


Quyền xem xét, quyết định. | : '''''Thẩm quyền''' xét xử của toà án nhân dân tỉnh.'' | : ''Cơ quan có '''thẩm quyền'''.'' | Tư cách về chuyên môn để xem xét, q [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   2

thẩm quyền


quyền được xem xét, kết luận, giải quyết vấn đề và phải chịu trách nhiện về vấn đề mà mình xem xét, giải quyết và quyết định đó
hung - Ngày 28 tháng 12 năm 2015

4

7   6

thẩm quyền


dt. 1. Quyền xem xét, quyết định: thẩm quyền xét xử của toà án nhân dân tỉnh cơ quan có thẩm quyền. 2. Tư cách về chuyên môn để xem xét, quyết định: người có thẩm quyền khoa học.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

8   7

thẩm quyền


Tổng hợp các quyền và nghĩa vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống bộ máy nhà nước do luật pháp quy định như thẩm quyền của tòa án các cấp, thẩm quyền của viện kiểm sát các cấp, của cơ quan công an các cấp, vv. Hành động, quyết định tr [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

6

6   9

thẩm quyền


quyền xem xét để kết luận và định đoạt một vấn đề theo pháp luật dự án đã trình lên cơ quan có thẩm quyền tư c&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của thẩm quyền
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quả quyết a dua >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa