Ý nghĩa của từ smlt là gì:
smlt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ smlt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa smlt mình

1

34 Thumbs up   13 Thumbs down

smlt


sờ mó lung tung
padaovip1123 - 00:00:00 UTC 28 tháng 12, 2013

2

18 Thumbs up   14 Thumbs down

smlt


sáng mai lên tàu
padaovip1123 - 00:00:00 UTC 28 tháng 12, 2013

3

8 Thumbs up   5 Thumbs down

smlt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 21 tháng 3, 2015   NSFW / 18+

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

smlt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019   NSFW / 18+

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

smlt


1. Sờ mó lung tung
2.Sở mông lớp trưởng
3. Số một là tôi
4. Số một là ta
5. Số một là tao
6.Số một là tớ
7.Số mười là tớ
Thảo - 00:00:00 UTC 31 tháng 12, 2016

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

smlt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
đặng hoài an - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019   NSFW / 18+

7

8 Thumbs up   9 Thumbs down

smlt


Phân chia Trunking Đa Liên kết (Split Multi-Link Trunking - SMLT) là một công nghệ tập hợp liên kết trong mạng máy vi tính được thiết kế bởi Nortel (nay được Avaya mua lại) vào năm 2001. Công nghệ này [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

5 Thumbs up   11 Thumbs down

smlt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
padaovip1123 - 00:00:00 UTC 28 tháng 12, 2013   NSFW / 18+

9

4 Thumbs up   12 Thumbs down

smlt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
padaovip1123 - 00:00:00 UTC 28 tháng 12, 2013   NSFW / 18+

10

6 Thumbs up   14 Thumbs down

smlt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
padaovip1123 - 00:00:00 UTC 28 tháng 12, 2013   NSFW / 18+
<< hỗ trợTrong cong viec la nhu the nao hô hấp là gì >>