Ý nghĩa của từ smart girl là gì:
smart girl nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ smart girl Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa smart girl mình

1

0   0

smart girl


Smart nghĩa là thông minh, nhanh trí, tinh lanh, khéo léo. Còn girl nghĩa là cô gái, cô bé. Vậy cụm từ "smart girl" dùng để chỉ những cô gái thông minh, lanh lẹ trong học tập cũng như trong đời sống.
Ví dụ: She is beautiful and smart
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của smart girl
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< izone có pass facebook >>