Ý nghĩa của từ résorption là gì:
résorption nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ résorption Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa résorption mình

1

0   0

résorption


Sự tiêu, sự tan. | : '''''Résorption''' d’un abcès'' — sự tan của một apxe | Sự tiêu trừ; sự mất đi, sự hết. | : '''''résorption''' du chômage'' — sự tiêu t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của résorption
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yourte yole >>