Ý nghĩa của từ phương trình là gì:
phương trình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ phương trình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phương trình mình

1

15   8

phương trình


dt (H. phương: hướng; trình: cách thức) Từ toán học chỉ đẳng thức chứa một hay nhiều ẩn số: ax+by+c=0 là một phương trình bậc nhất có hai ẩn số.
Nguồn: vdict.com

2

15   10

phương trình


Trong toán học, phương trình là một mệnh đề chứa biến có dạng: Trong đó được gọi là các biến số của phương trình. Có nhiều cách để phân loại phươ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

16   12

phương trình


Từ toán học chỉ đẳng thức chứa một hay nhiều ẩn số. | : ''Ax + by + c = 0 là một '''phương trình''' bậc nhất có hai ẩn số.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

12   10

phương trình


đẳng thức diễn tả mối liên hệ giữa một hay nhiều số chưa biết (gọi là ẩn) với những số được xem như biết rồi.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

13   13

phương trình


dt (H. phương: hướng; trình: cách thức) Từ toán học chỉ đẳng thức chứa một hay nhiều ẩn số: ax+by+c=0 là một phương trình bậc nhất có hai ẩn số.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

4   5

phương trình


trình bày phương hướng để giải quyết một bài toán
Hoàng Long - Ngày 08 tháng 6 năm 2016


Thêm ý nghĩa của phương trình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phương diện phạm trù >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa