Ý nghĩa của từ phương án là gì:
phương án nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phương án. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phương án mình

1

20   10

phương án


dự kiến về cách thức, trình tự tiến hành công việc trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định nào đó đề ra nhiều phương &aac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

10   10

phương án


Bản trình bày dự kiến việc phải làm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

9   9

phương án


Bản trình bày dự kiến việc phải làm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phương án". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phương án": . phòng ăn phươ [..]
Nguồn: vdict.com

4

11   11

phương án


Bản trình bày dự kiến việc phải làm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phương án
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mít-tinh phác thảo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa