Ý nghĩa của từ occupational safety and health administration là gì:
occupational safety and health administration nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ occupational safety and health administration Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa occupational safety and health administration mình

1

0   0

occupational safety and health administration


Thường được viết tắt là OSHA. Cụm từ này có nghĩa là "Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp"
Trách nhiệm của OSHA là bảo đảm an toàn và sức khoẻ cho công nhân khi thâm gia lao động sản xuất....
ThuyNguyen - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của occupational safety and health administration
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< peer-reviewed ps i love you >>