Ý nghĩa của từ mai cốt cách, tuyết tinh thần là gì:
mai cốt cách, tuyết tinh thần nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mai cốt cách, tuyết tinh thần. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mai cốt cách, tuyết tinh thần mình

1

5   3

mai cốt cách, tuyết tinh thần


dáng vẻ như mai, tâm hồn trong trắng như tuyết.
Nhật - Ngày 25 tháng 8 năm 2014

2

4   3

mai cốt cách, tuyết tinh thần


dáng vẻ như mai, tâm hồn trong trắng như tuyết.
Nhật - Ngày 25 tháng 8 năm 2014

3

4   12

mai cốt cách, tuyết tinh thần


Thuý Kiều và Thuý Vân, mỗi người có một vẻ riêng ví như mai có "cốt cách" của mai, tuyết có "tinh thần" của tuyết.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

5   13

mai cốt cách, tuyết tinh thần


Thuý Kiều và Thuý Vân, mỗi người có một vẻ riêng ví như mai có "cốt cách" của mai, tuyết có "tinh thần" của tuyết
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

4   12

mai cốt cách, tuyết tinh thần


mang dáng vẻ của mai ., tâm hồng trong sáng như tuyết
Mỹ Duyên - Ngày 15 tháng 10 năm 2014


Thêm ý nghĩa của mai cốt cách, tuyết tinh thần
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thực học thực hư >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa