Ý nghĩa của từ made by me là gì:
made by me nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ made by me Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa made by me mình

1

4   1

made by me


Cụm từ "made by me" không đơn giản là "được làm ra bởi tôi", mà nó còn mang một ý nghĩa khẳng định về sản phẩm mình làm ra. Nó khẳng định mình sẽ là người chịu trách nhiệm về sản phẩm mình ra. Không những thế, nó còn cho mọi người thấy sản phẩm này đã có bản quyền và thuộc sở hữu độc quyền.
nghĩa là gì - Ngày 17 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của made by me
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< let's go oops có >>