Ý nghĩa của từ mơ tưởng là gì:
mơ tưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ mơ tưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mơ tưởng mình

1

6   7

mơ tưởng


đgt. Mong mỏi ước ao một cách hão huyền: mơ tưởng những chuyện đâu đâu tốt nhất là đừng mơ tưởng những gì cao xa quá.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

6   7

Mơ tưởng


mong mỏi, ước mơ điều xa vời, chỉ có thể có trong tưởng tượng mơ tưởng hão huyền đừng có mơ tưởng cao xa Đồng nghĩa: tơ tưởng
Nguồn: tratu.soha.vn

3

8   9

mơ tưởng


nisevati (ni + sev + a)
Nguồn: phathoc.net

4

1   2

mơ tưởng


mong mỏi ước ao một cách hão huyền ; mơ tưởng những chuyện đâu đâu tốt nhất là đừng mơ tưởng những gì cao xa quá
trinh - Ngày 18 tháng 10 năm 2016

5

7   11

mơ tưởng


đgt. Mong mỏi ước ao một cách hão huyền: mơ tưởng những chuyện đâu đâu tốt nhất là đừng mơ tưởng những gì cao xa quá.. Các kết quả tìm kiếm liên quan c [..]
Nguồn: vdict.com

6

4   9

mơ tưởng


Mong mỏi ước ao một cách hão huyền. | : '''''Mơ tưởng''' những chuyện đâu đâu.'' | : ''Tốt nhất là đừng '''mơ tưởng''' những gì cao xa quá.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của mơ tưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< măng cụt mơn trớn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa