Ý nghĩa của từ laminate là gì:
laminate nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ laminate. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa laminate mình

1

0   0

laminate


Cán mỏng, dát mỏng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

laminate


thành phiến, thành lá
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của laminate
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< laminar estropié >>