Ý nghĩa của từ không fix là gì:
không fix nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ không fix Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa không fix mình

1

0   0

không fix


Fix trong tiếng Anh có nghĩa là sửa chữa. Và cụm từ "không fix" có nghĩa là không sửa. Câu nói này thường được dùng trong buôn bán khi mặc cả giá trị món hàng. Ví dụ khi một người khách đề nghị giảm giá thì hỏi "fix không chị" và chủ cửa hàng sẽ trả lời là "không fix"
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của không fix
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tk ý nn có >>