Ý nghĩa của từ kg là gì:
kg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ kg. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kg mình

1

0   0

kg


Hiệp sự dòng Gatơ (Knight of Garter).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kg


1. Từ "kg" ghi tắt của "kilogam". Đây là tên đơn vị của khối lượng (kí hiệu là m). 1kg bằng 1000g và bằng 0,1 tấn. Ví dụ: Tôi không thể bê được cái thùng nặng 5kg này.
2. Từ "kg" ghi tắt của từ "không". Ví dụ: Mình kg có ý đó.
la gi - Ngày 15 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của kg
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kc kgb >>