Ý nghĩa của từ if you don't mind là gì:
if you don't mind nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ if you don't mind Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa if you don't mind mình

1

0   0

if you don't mind


Nghĩa của cụm từ: nếu bạn không để tâm (thường dùng để xin phép làm điều gì đó theo cách lịch sự)
Ví dụ 1: Nếu bạn không phiền, tôi có thể lấy nó xuống cho bạn. (If you don't mind, I can take it down for you).
Ví dụ 2: Tôi phải đi bây giờ nếu bạn không để tâm. (If you don't mind, I might go now).
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của if you don't mind
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< my honey gt có >>