Ý nghĩa của từ get over là gì:
get over nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ get over Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa get over mình

1

0   0

get over


Trong tiếng Anh, cụm từ "get over" có nghĩa là hồi phục, vượt qua sau một chuyện gì đó
Ví dụ 1: I believe you'll get over it soon. (Tôi tin rằng bạn sẽ sớm vượt qua nó)
Ví dụ 2: It took him years to get over the shock of his wife dying. (Phải mất hàng năm trời anh ấy mới có thể vượt qua cơn sốc khi vợ anh ấy mất)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của get over
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhất tiếu nại hà highfun >>