Ý nghĩa của từ dog là gì:
dog nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dog. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dog mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dog


[dɔg]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ chó chó săn chó đực; chó sói đực ( (cũng) dog wolf ); cáo đực ( (cũng) dog fox ) kẻ đê tiện, kẻ đáng khinh, đồ chó má; kẻ cắn cẩu cục cằn gã, thằng chaa sly d [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dog


| dog dog (dôg, dŏg) noun 1. A domesticated carnivorous mammal (Canis familiaris) related to the foxes and wolves and raised in a wide variety of breeds. 2. Any of various carnivorous [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dog


chó
Nguồn: speakenglish.co.uk

4

0 Thumbs up   4 Thumbs down

dog


Trong tiếng Anh, "dog" tức là con chó (chó).
CaoHaMy2006 - 00:00:00 UTC 12 tháng 11, 2016

<< goodbye ought to >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa