Ý nghĩa của từ dkm có là gì:
dkm có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dkm có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dkm có mình

1

0   0

dkm có


Từ "dkm" (chính xác hơn là "dcm") ghi tắt của cụm từ "đụ con mẹ". Đây là một cụm từ có thể đứng riêng thành câu tục tĩu phổ biến ở Việt Nam được dùng để nhằm biểu thị thái độ tức giận. Ví dụ: Chuyện này dkm quá là vô lý!
la gi - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của dkm có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gt có bi thiết >>