Ý nghĩa của từ as well as là gì:
as well as nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ as well as. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa as well as mình

1

9 Thumbs up   5 Thumbs down

as well as


Có nghĩa là: Không những mà còn.
Ví dụ: She is clever as well as beautiful ( Cô ấy không những thông minh mà còn xinh đẹp.)
vuvu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

2

14 Thumbs up   11 Thumbs down

as well as


từ loại: liên từ,
ý nghĩa: cũng như, cũng như là
cách dùng: as well as là một liên từ để nối hai vế có ý nghĩa tương đương với nhau, thông thường hai vế này có thể là hai cụm danh từ hoặc hai danh từ, hai cụm tính từhoặc hai tính từ, hai cụm trạng từ hoặc hai trạn từ với ý nghĩa không xung đột với nhau
ví dụ 1:
chất đạm cũng như chất xơ đều rất quan trọng cho sức khỏe của chúng ta
bản dịch tham khảo: (reference translation)
protein as well as fibrous matter is very important for our helth ( hai danh từ: protein - chất đạm và fibrous matter - chất xơ )
ví dụ 2:
ở Việt Nam, hầu hết các bà vợ phải làm việc nhà cũng như chăm sóc con cái.
bản dịch tham khảo ( reference translation)
in Vietname. almost all of wifes have to do the house work as well as take care of the children. ( hai cụm động từ do the house work - làm việc nhà và take care of the children - chăm sóc con cái)
ví dụ 3: giám đốc của chúng tôi làm việc rất hiệu quả cũng như chính xác.
bản dịch tham khảo (reference translation)
our director works very efficiently as well as accurately.
(hai trạng từ effieciently - một cách hiệu quả và accurately - một cách chính xác)
leglove - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

3

7 Thumbs up   4 Thumbs down

as well as


= and, có nghĩa và cách dùng y hệt "and" tức là "và" nhưng gồm có 3 từ nên tăng được word count (số lượng từ) trong essay hoặc research paper

I want to eat and drink = I want to eat as well as drink.
heatherle - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

4

11 Thumbs up   8 Thumbs down

as well as


1. Sử dụng trong mẫu câu so sánh ngang bằng.
Ví dụ: she learns as well as me= cô ấy học giỏi ngang tôi
2. Có nghĩa là "cũng"
Ví dụ: i like learning english as well as french.
Tôi thích học cả tiếng anh và tiếng pháp
Caominhhv - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

5

13 Thumbs up   11 Thumbs down

as well as


- cũng như,
eg: i can sing as well as dance well
nghĩa: tôi có thể hát hay cũng như nhảy đẹp
- Ngoài ra, bên cạnh đó, thêm vào đó
eg: As well as working as a math teacher, he is also a professional dancer.
ngoài là một giáo viên dạy toán, ông ấy còn là một vũ công chuyên nghiệp
hongtiny - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

6

6 Thumbs up   6 Thumbs down

as well as


Thêm vào đó, cũng như là.
Dùng để bổ sung cho (những) ý kiến được nêu trước đó.
thanhthu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

7

7 Thumbs up   7 Thumbs down

as well as


cũng, giống như, cũng như là, và cả, như là , cũng giống như, cùng với cả


An, as well as Bình, went to the lab

Cũng giống như Bình, An đã đi đến phòng thí nghiệm rồi
Crystar Ngoc - 00:00:00 UTC 20 tháng 7, 2013

8

4 Thumbs up   4 Thumbs down

as well as


như, cũng như cái gì đó, và còn thêm....
ví du: she knows Brian as well as his girlfriend already. I'm so surprised ( tôi ngạc nhiên quá, cô ấy biết Brian và cả bạn gái của anh ý nữa )
gracehuong - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

9

9 Thumbs up   10 Thumbs down

as well as


as well as : như, cũng như, chẳng khác gì
by day as well as by night : ngày cũng như đêm
*Và còn thêm
we gave him money as well as food
chúng tôi cho nó tiền và còn thêm cái ăn nữa
quangtinhte - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

as well as


Nghĩa của cụm từ: cũng như, và. Liên từ để nối 2 vế có chung đặc điểm lại với nhau.
Ví dụ: Công việc nhà cũng như nhà bài tập tôi đều hoàn thành cả nên mẹ tôi cho phép tôi đi chơi với bạn tối nay. (Homework as well as housework are all completed so I am allowed to hang out tonight.)
nga - 00:00:00 UTC 31 tháng 10, 2018

11

7 Thumbs up   9 Thumbs down

as well as


Thành ngữ

Như, giống như, cũng như, chẳng khác gì

Ví dụ: That shop sold vegetable as well as food
Nhan - 00:00:00 UTC 21 tháng 7, 2013

12

3 Thumbs up   5 Thumbs down

as well as


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
thanhthanh - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013   NSFW / 18+
<< yolo bản cv >>