Ý nghĩa của từ as much as là gì:
as much as nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ as much as. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa as much as mình

1

9 Thumbs up   3 Thumbs down

as much as


Có nghĩa là Nhiều như là.
Ví dụ: I eat as much as her (Tôi ăn nhiều như cô ấy).
vuvu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

2

7 Thumbs up   3 Thumbs down

as much as


+ như nhau, bằng:
ví dụ: That's is as much as saying I'm a liar
( Như thế chẳng khác gì bảo tôi là một kẻ nói dối)
+ mức tối đa
As much as somebody can do: Mức tối đa ai có thể làm đc
gracehuong - 00:00:00 UTC 20 tháng 7, 2013

3

5 Thumbs up   3 Thumbs down

as much as


là cụm từ mang nghĩa so sánh bằng có nghĩa là nhiều bằng, nhiều như để nói hai người, vật có hành động, có số lượng ...như nhau


I eat as much as you có nghĩa là tôi ăn nhiều bằng bạn
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

4

7 Thumbs up   6 Thumbs down

as much as


1.bằng với từ " almost" có nghĩa: hầu như, gần như
ví dụ: "He as much as admitted that it was his fault.". Anh ấy hầu như đã thú nhận đấy là do lỗi của anh ta.
2. so sánh ngang bằng: "you earn as much as you spend" có nghĩa "bạn kiếm nhiều như bạn tiêu nhiều vậy
thanhthanh - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

5

4 Thumbs up   4 Thumbs down

as much as


as much as nghĩa là cũng như là, dùng để so sánh một sự vật,hiện tượng này với một sự vật hiện tượng khác có cùng nét tương đồng.
Ví dụ: I love you as much as myself - Tôi yêu mến bạn như là bản thân tôi vậy
Thuy Anh Ott - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

6

6 Thumbs up   8 Thumbs down

as much as


As much as : nhiều như là, càng nhiều càng tốt
Dùng để so sánh


*He can earn the money as much as i can
Anh ta có thể kiếm được nhiều tiền như tôi

*He's willing to spend as much money as NECESSARY on medical treatment

Anh ta sẵn lòng để chi trả nhiều tiền cần thiết cho việc điều trị
quangtinhte - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

7

5 Thumbs up   7 Thumbs down

as much as


- nhiều như ( mang ý nghĩa so sánh bằng)
eg: i can drink as much as you do
( tôi có thể uống nhiều như bạn)
- nhiều, hết sức (chỉ khả năng)
eg: please study hard as much as you can.
(hãy học tập chăm chỉ hết mức có thể của bạn)
hongtiny - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

8

9 Thumbs up   11 Thumbs down

as much as


As much as - 1 cụm từ hay được dùng trong cấu trúc so sánh của tiếng Anh.
As much as = nhiều bằng.
Trong ngữ pháp tiếng Anh, việc sử dụng cấu trúc câu so sánh là rất phổ biến. Và so sánh ngang bằng là 1 trong số đó.
Công thức cơ bản của so sánh ngang thường là:
S + V + as + Adjective + as + Objective/S+V
(S = Subject = Chủ ngữ
V = Verb = động từ
Adjective = tính từ)

Khi bạn muốn so sánh 1 việc/sự vật gì đó nhiều ngang với 1 việc/sự vật khác, đó là lúc 'as much as' lên tiếng.
Ở đây, các bạn nên lưu ý, 'much' chỉ được đi cùng các sự vật/việc KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC.

Ví dụ:
- I love her as much as you = Anh yêu cô ấy nhiều bằng em (câu này thì lấy ví dụ để các bạn hiểu thôi chứ thực ra người nói câu này chắc chắn phải là 1 gã sở khanh hạng nặng, mới có thể nói yêu 1 lúc 2 người ráo hoảnh như vậy).
- She is tired as much as me = Cô ấy cũng mệt hệt như tôi vậy.
feenuxy - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

9

1 Thumbs up   4 Thumbs down

as much as


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hadat92 - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013   NSFW / 18+
<< wtf yup >>