Ý nghĩa của từ actionnement là gì:
actionnement nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ actionnement Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa actionnement mình

1

0   0

actionnement


Sự làm chuyển động, sự cho chạy (máy).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của actionnement
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< action activation >>