Ý nghĩa của từ a tòng là gì:
a tòng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ a tòng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa a tòng mình

1

1   0

a tòng


đgt. (H. a: dựa vào; tòng: theo) Hùa theo làm bậy: Nó chỉ a tòng tên tướng cướp.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "a tòng". Những từ phát âm/đánh vần giống [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

a tòng


đgt. (H. a: dựa vào; tòng: theo) Hùa theo làm bậy: Nó chỉ a tòng tên tướng cướp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

a tòng


tham gia vào (việc làm sai trái dưới sự điều khiển của người khác) một cách thiếu suy nghĩ hoặc do bị cưỡng ép xử tội kẻ ch [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

a tòng


Hùa theo làm bậy. | : ''Nó chỉ '''a tòng''' tên tướng cướp.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của a tòng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< a dua ai oán >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa