Ý nghĩa của từ Tài khoá là gì:
Tài khoá nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tài khoá Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tài khoá mình

1

0   0

Tài khoá


thời gian quy định có hiệu lực cho một dự án ngân sách tài khoá năm 2006-2007
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Tài khoá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tài lộc Tài chánh,Tài chính >>